Obchodní podmínky miloslavascerbova.cz

Poskytovatel:           Miloslava Ščerbová

Sídlo:                         Tovární 721, 357 35 Chodov (okr. Sokolov)

IČ:                              06184553

zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Sokolov

(dále jen „Poskytovatel“).

Elektronická pošta: miluska@miloslavascerbova.cz (dále jen „Kontaktní email“).

Čl. I – OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel poskytuje služby v oblasti osobního vzdělávání, rozvoje a informovanosti (dále jen „Služba“/„Služby“), které jsou specifikovány na internetové adrese miloslavascerbova.cz (dále jen „webové rozhraní“). Jedná se o živé akce (např. workshopy, semináře) a dále o on-line kurzy či členství v on-line uzavřených členských sekcích, kde předmětem Služby je právo Klienta na přístup k lektorským video lekcím, případným doprovodným materiálům (např. PDF pracovní listy apod.) a také k dalším videjím, ukázkám, audiocvičením apod. Poskytovatele a k dalším službám Poskytovatele nabízeným Poskytovatelem (dále jen „on-line kurz”).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta.
 3. Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, která má v úmyslu uzavřít s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb prostřednictvím webového rozhraní či jiného prostředku komunikace na dálku.
 4. Klient, který je fyzickou osobou a který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem, jakožto podnikatelem, nebo s ním jinak jedná, je Spotřebitelem. Spotřebiteli příslušejí navíc, oproti Klientovi, který je právnickou osobou nebo jedná v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci svého samostatného výkonu povolání, práva vyplývající z ochrany spotřebitele (např. právo na odstoupení od smlouvy) specifikovaná dále v těchto obchodních podmínkách.
 5. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že jim rozumí a že s nimi souhlasí. Současně Klient odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávané Služby i objednávky a že objednávku před odesláním zkontroloval.
 6. Pokud Klient objednává Službu pro další osoby odlišné od něj (dále jen „Uživatelé“), prohlašuje,že je oprávněn tak za tyto Uživatele učinit a že je současně oprávněn sdělit Poskytovateli osobní a jiné údaje Uživatelů potřebné prořádné objednání a poskytnutí Služby.
 7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené dle těchto obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“) mezi Klientem a Poskytovatelem.
 8. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v jiném než českém jazyce, ledaže se Klient a Poskytovatel výslovně na tom dohodnou.
 9. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Klientem, což Klient bere na vědomí a zavazuje se v průběhu výběru či objednávání Služby obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.
 10. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, a je-li smluvní stranou Spotřebitel, pak rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 11. Klient má vždy možnost sjednat s Poskytovatelem Smlouvu ve znění odlišném od těchto Obchodních podmínek (zejména při sjednávání kurzů pro uzavřenou skupinu osob). Odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
   

Čl. 2 – OBJEDNÁVKA, CENA

 1. Klient provádí objednání Služby výhradně prostřednictvím elektronické emailové komunikace zasláním objednávky na Kontaktní email či prostřednictvím formuláře ve webovém rozhraní.
 2. Údaje, které musí Klientova objednávka obsahovat, jsou uvedeny ve webovém rozhraní, např. v přihlašovacím formuláři, v souboru ve formátu PDF apod.
 3. Údaje uvedené Klientem v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 4. Webové rozhraní obsahuje informace o Službách, včetně informací o cenách, které jsou uváděny jako konečné. Tyto informace zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
 5. Klient odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s cenou jím objednané Služby, platnou v době odeslání objednávky.
 6. Prezentace Služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídkuze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně takto prezentované Služby.
 7. Poskytovatel po obdržení objednávky Klientovi potvrdí elektronickou poštou, že objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, z níž byla objednávka odeslána, příp. na kontaktní elektronickou adresu Klienta uvedenou v objednávce (v případě rozporů má přednost adresa uvedená v objednávce; dále jen „elektronická adresa Klienta“).
 8. Pokud není uvedeno v potvrzení jinak, pak toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením Smlouvy dle bodu 3.1.
   

Čl. 3 – UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká (tj. Smlouva je uzavřena) v okamžiku, kdy Poskytovatel sdělí Klientovi, že jeho objednávku přijal (akceptoval). Toto sdělení o přijetí objednávky (dále jen “Přijetí objednávky”) Poskytovatel zašle Klientovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Klienta. 
 2. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem dle bodu 3.1. jsou závazné.
 3. V případě, že Poskytovatel nepřijme objednávku dle bodu 3.1. (např. z důvodu naplnění stanovené kapacity dané Služby), zpravidla informuje Klienta na elektronickou adresu Klienta o náhradních možnostech řešení nastalé situace, např. zařazením Klienta a jím přihlášených Uživatelů mezi náhradníky případně do náhradního termínu poskytnutí Služby.
 4. Obchodní podmínky jsou závazné i pro Uživatele či jiné osoby, kteří vyjadřují souhlas s jejich zněním využitím Služby Poskytovatele (např. navštívením živé akce, shlédnutím videa z on-line kurzu apod.).
 5. Klient objednáním Služby on-line kurzu potvrzuje, že mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K otestování slouží zdarma přístupná ukázková videa na youtube kanálu Poskytovatele. Objednáním on-line kurzu Klient potvrzuje, že se ukázkové video přehrává bez problémů a že akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci vznesenou z tohoto důvodu.
   

Čl. 4 – PLATBA, MĚNA, DPH, STORNOVACÍ PODMÍNKY

 1. Poskytovateli vzniká nárok na odměnu (tj. na zaplacení ceny) za Služby objednané Klientem okamžikem přijetí objednávky, tedy uzavřením Smlouvy (bod 3.1.). Klientovi tímto okamžikem vzniká povinnost zaplatit cenu objednané Služby.
 2. Není-li ve webovém rozhraní uvedeno jinak, je Klient povinen cenu objednané Služby v českých korunách (CZK) zcela zaplatit před začátkem poskytování objednané Služby, nejpozději do 10 dnůode dne přijetí objednávky Poskytovatelem, a to bezhotovostním převodem 
  ·      na základě dokladu na bankovní účet Poskytovatele č. 2001693469/2010 vedený u Fio banka a.s. (dále jen „Účet Poskytovatele“),
  ·      příp. je-li tak uvedeno ve webovém rozhraní, prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o., která pokytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů
  o   online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  o   rychlým bankovním převodem: Česká spořitelna, GE Money, FIO, KB, ČSOB, mBank a další.
  Cena se přitom považuje za zaplacenou bankovním převodem až v momentě připsání odpovídající částky na Účet Poskytovatele.
 3. Doklad o zaplacení bude Klientovi vystaven na základě uhrazené platby za kurz podle údajů zaslaných Poskytovatelem na elektronickou adresu Klienta. Doklad o zaplacení slouží jako potvrzení o zakoupení Služby a je zasílán na elektronickou adresu Klienta.
 4. Poskytovatel NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
 5. Klient může písemně zrušit (i Poskytovatelem přijatou) objednávku částečně nebo zcela, i bez udání důvodu, a to nejpozději v den Uzavírky přihlášek objednávané Služby, prostřednictvím elektronické pošty zaslané na Kontaktní email Poskytovatele. Pokud Klient v souladu s těmito obchodními podmínkami (bod 4.5.) zruší zcela nebo zčásti objednávku Služby, není povinen Poskytovateli uhradit cenu zrušené objednávky, resp. cenu její zrušené části. Pokud již Klient cenu za Služby zrušené dle bodu 4.5. uhradil, Poskytovatel mu nejpozději do 30 dnů od zrušení objednávky, vrátí peněžní prostředky zaplacené za zrušenou objednávku či její zrušenou část, a to stejným způsobem, jakým je od Klienta přijal.
 6. Není-li ve webovém rozhraní uvedeno jinak, je dnem Uzavírky přihlášek sedmý den přede dnem poskytované objednané Služby (tedy např. pokud se objednaný kurz, seminář apod. koná v pátek s datem 10., bude Uzavírka přihlášek v pátek s datem 3.). Pokud se tedy Klient přihlásí (objedná Službu) až po dni Uzavírky přihlášek, není možné již Poskytovatelem přijatou objednávku dle odstavce 5 zrušit. Klient se však může s Poskytovatelem dohodnout, že za sebe na živou akci vyšle náhradníka.
 7. Zrušit takto objednávku dle bodu 4.5 není možné, pakliže už Poskytovatel umožnil Klientovi přístup ke Službě, především již začal plnit (např. odeslal již Klientovi přístup k online kurzu apod.).
   

Čl. 5 – PRÁVA A POVINNOSTI, OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Uzavřením Smlouvy (dle bodu 3.1.) vzniká Klientovi, případně Uživatelům, pro které Klient Službu objednal, právo na přístup k objednané Službě Poskytovatele, a to za účelem, k němuž je Služba určena (např. pro své osobní vzdělání a rozvoj).
 2. Poskytovateli uzavřením Smlouvy (dle bodu 3.1.) vzniká povinnost umožnit Klientovi, případně Uživatelům, pro které Klient Službu objednal, řádné čerpání objednané Služby za podmínek dle uzavřené Smlouvy. Poskytovatel však není povinen začít plnit (zpřístupnit Klientovi Službu) předtím, než Klient objednanou Službu zcela zaplatí.
 3. Není-li ve webovém rozhraní uvedeno něco jiného (např. online kurz startuje až příští měsíc…), online kurz je zpravidla zpřístupněn Klientovi bezprostředně po obdržení platby za Službu zaplacené dle pokynů Poskytovatele (vč. variabilního symbolu důležitého pro spárování plateb s objednávkou), případně během tří pracovních dnů následujících po objednání Služby, pokud by z technických důvodů na straně Poskytovatele a jím využívaných prostředků nebylo možné bezprostřední zpřístupnění Služby.
 4. Online kurz může být zpřístupněn jednorázově, případně po částech rozdělených do určitého časového období (např. několik lekcí zpřístupněných během 2 týdnů), které je uvedeno ve webovém rozhraní u popisu Služby.
 5. Klientovi je přístup k online lekcím a podkladům ponechán po dobu trvání kurzu (např. tedy 2 týdny) a ještě 1 měsíc ode dne ukončení kurzu, tedy ode dne zpřístupnění poslední části kurzu (např. zaslání poslední videolekce), a není-li doba trvání kurzu stanovena ve webovém rozhraní, pak po dobu dvou měsíců ode dne zpřístupnění kurzu. Podpůrné podklady (PDF, texty, schémata…), příp. i audiozáznamy (MP3) poskytnuté v rámci online kurzu Poskytovatelem Klientovi je Klient oprávněn pro svou osobní potřebu stáhnout a uchovat si ponechat libovolně dlouhou dobu. Jedná se o dobu, která zohledňuje i možnost opakoveného prohlédnutí kurzu, a to i v případě technických potíží, které mohou někdy nastat na stranách poskytovatelů internetových, hostingových aj.služeb, datových uložišť apod. Klientovi, ani Uživatelům, či případným jiným osobám využívajícím Služby poskytovatele není dovoleno pořizovat audiovizuální ani zvukový záznam poskytované Služby, prostřednictvím diktafonu, mobilního telefonu a jiných nahrávacích zařízení bez výslovného souhlasu Poskytovatele.
 6. Odesláním objednávky Klient souhlasí se zpracováním a shromažďováním všech údajů (včetně osobních), které sdělil Poskytovateli při objednání Služby, a to pro účely plnění Smlouvy a zákonných povinností Poskytovatele. Tento souhlas může Klient či Uživatel kdykoli písemně (zasláním na Kontaktní email Poskytovatele) odvolat. Údaje nezbytné pro plnění povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy či z právních předpisů však lze shromažďovat a zpracovávat i bez souhlasu Klienta či Uživatele.
 7. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Takový Klient má především práva dle § 12 a § 21 citovaného zákona (na přístup k informacím o zpracování svých údajů či provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů apod.).
 8. Součástí ochrany osobních údajů je samostatný dokument Zásady ochrany osobních údajů, který je rovněž k dispozici ve webovém rozhraní miloslavascerbova.cz.
 9. On-line kurz včetně všech jeho částí (videa, ale i např. pracovní materiály, PDF soubory, schémata…) je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Klientovi právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
 10. Klient se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Klient zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Poskytovatele a s těmito smluvními podmínkami.
 11. Klient se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.
 12. Klient se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu, pakliže takové údaje byly Poskytovatelem k realizaci kurzu poskytnuty. Klient nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Klient třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.
 13. V případě prokázaného porušení výše uvedených bodů 9-11 v čl. 5 zaplatí Klient, příp. Uživatel či jiná osoba, pro niž byly obchodní podmínky závazné, Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, čímž není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody.
   

Čl. 6 – USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SMLUV UZAVŘENÝCH SE SPOTŘEBITELEM

 1. Je-li Klientem Spotřebitel (bod 1.4.), řídí se jeho práva a povinnosti mj. také ustanoveními § 1810 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v účinném znění.
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že předmětem Smlouvy je poskytování služeb, a tedy že Poskytovatel začne s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti či výslovného souhlasu Spotřebitele učiněných v textové podobě.
 3. Za výslovnou žádost či výslovný souhlas Spotřebitele s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle bodu 6.2. považuje Poskytovatel dle této Smlouvy i odeslání takové objednávky, podle níž má být objednaná Služba poskytnuta ve lhůtě kratší, než je Spotřebitelova lhůta pro odstoupení od smlouvy (např. Spotřebitel objedná kurz, který se koná již za týden od odeslání objednávky, nebo objedná online kurz, který začíná bezprostředně po připsání platby a není odložen jeho začátek).
 4. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy, kterou s Poskytovatelem uzavřel prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. Kontaktního emailu Poskytovatele), a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 5. Odstoupení od smlouvy doručí Spotřebitel Poskytovateli písemně, postačí elektronickou poštou na Kontaktní email. K tomu může Spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
 6. Odstoupí-li dle bodu 6.4. Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je od Spotřebitele přijal. Poskytovatel vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 7. V případech, kdy Poskytovatel splní objednané služby na základě výslovné žádosti Spotřebitele či s jeho předchozím výslovným souhlasem (body 6.2., 6.3.) před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemá Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit [§ 1837 písm. a) občanského zákoníku)].
 8. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy a Poskytovatel s plněním začal na základě výslovné žádosti Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (body 6.2, 6.3.), uhradí Spotřebitel poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté Poskytovatelem až do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel Poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. Toto ustanovení se vzhledem k bodu 6.6. uplatní pouze v případech, kdy je předmětem Smlouvy takové (např. opakující se) plnění, které má být dle Smlouvy alespoň částečně poskytnuto i po uplynutí
 9. Spotřebitelovy lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tj. kdy objednané Služby nemají být dle Smlouvy zcela splněny již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pro vyloučení pochybností uvádím, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit ani v případě kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo software (počítačového programu), pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy také nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči.
 10. Spotřebitel má právo obrátit se s žádostí o mimosoudní řešení spořebitelského sporu s Poskytovatelem na Českou obchodní inspekci (www.adr.coi.cz). V případě, že předmětem smlouvy uzavřené mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem bylo plnění Služby akreditované některým ministerstvem ČR, lze se obrátit se stížností či podnětem rovněž k tomuto ministerstvu, které akreditaci Poskytovateli udělilo.
   

Čl. 7 – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva Klienta vzniklá z vadného plnění poskytnutých Služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
 2. Klient může uplatnit svá práva vzniklá z vadného plnění (dále jen „Reklamace”) poskytnutých služeb písemně elektronickou formou zasláním na Kontaktní email Poskytovatele. Z vyjádření Klienta pouze musí vyplývat, v čem spočívá jeho Reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. Formulář pro uplatnění Reklamace není předepsán.
 3. Poskytovatel potvrdí Klientovi obdržení jeho Reklamace elektornickou formou na elektronickou adresu Klienta a rozhodne o této Reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Klient o výsledku bude opět vyrozuměn na elektronickou adresu Klienta.
   

Čl. 8 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE

Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že Klient porušil Smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení této Smlouvy považuje:
·      prodlení zákazníka s úhradou ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
·      porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5) ze strany Klienta.

 

Čl. 9 – VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Všechny produkty a služby Poskytovatele, které slouží pro vzdělávací a informační účely jsou pouze návody a doporučení a Poskytovatel není jakkoliv odpovědný za Klientův úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť to záleží na řadě dalších faktorů, které Poskytovtel není schopen ovlivnit (rozhodování Klienta, jeho preference, možnosti atd.).
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost technických zařízení, internetových a jiných služeb nutných k čerpání Služeb Poskytovatele (např. výpadek internetového spojení, dočasná nedostupnost datového uložiště apod.), která není na straně Poskytovatele a ten ji tedy nemůže nijak ovlivnit.
  Pro případy, že by k takové nefunkčnosti došlo, má Klient vždy možnost čerpání Služby v delším období, které mnohonásobně překračuje délku poskytovaných Služeb (např. online kurz vyžaduje čistý čas 4 hodiny shlédnutí videjí online, Klient má ale k dispozici časový prostor jednoho či dvou měsíců apod.) tak, aby se předešlo komplikacím z důvodů výpadků techniky.

 

Čl. 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V otázkách neupravených Smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí také podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu.
 4. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 5. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Spotřebitelem je přílohou těchto obchodních podmínek.
 6. Pro Klientem objednané placené osobní konzultace, koučink, mentoring (a jiné) s Poskytovatelem se tyto obchodní podínky použijí přiměřeně, nakolik je to možné, není-li dohodnuto jinak.
   

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.11.2021

 

 

Příloha obchodních podmínek miloslavascerbova.cz

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
(Odstoupení od smlouvy, prosím, zašlete elektronicky)

Adresát:       Miloslava Ščerbová, Tovární 721, 357 35 Chodov
IČ:       06184553
Email: miluska@miloslavascerbova.cz 

Oznamuji Vám, že odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: (specifikace objednávky)

Datum objednání:

Jméno a příjmení objednatele:

Adresa objednatele:

Email objednatele:

Datum:
Podpis
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Ráda tě uvidím na nezávazné konzultaci, kde si povíme, zda jsou pro tebe tyto postupy vhodné, více o tvých potřebách a možnostech, které máš.

Miluška

Kontaktuj mne na Facebooku nebo ZDE.